สมัครบริการ mPAY    
(MPSCS022)
       

คำนำหน้า 


ชื่อ 


นามสกุล 


หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

  (0XXXXXXXX)

ประเภทเอกสารยืนยันตัวตน


หมายเลขบัตรประชาชน 


วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.) เกิด


อาชีพ


E-Mail 

 

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

  เลขที่


  ถนน


  แขวง/ตำบล


  เขต/อำเภอ


  จังหวัด


  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ

 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

     เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน

  เลขที่


  ถนน


  แขวง/ตำบล


  เขต/อำเภอ


  จังหวัด


  รหัสไปรษณีย์


  ประเทศ


กำหนดรหัสผ่าน (Password) 


ยืนยันรหัสผ่าน (Password) 


กำหนดรหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN) 


ยืนยันรหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN) 

 
 
ข้อตกลง และเงื่อนไขใช้บริการ
 

       ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ mPAY
           ที่กล่าวข้างต้นโดยตลอด และตกลงรับผูกพันตามนี้ทุกประการ